Jul 11, 2023

[EXPIRED] CREATIVE PLANNER

Content là con chữ - Creative là nhịp flow
BP dù đủ thứ - Vẫn muốn kiếm một flow-er
Homiez nào muốn chơi hệ "flow" gửi ngay CV và portfolio tại: hr@bpcommunications.vn
JD: https://bit.ly/3Up3rRF
 
-----------------------------------
BP Communications
Creative Agency
Creative Idea | Creative Campaign | Creative Content